Get Adobe Flash player

นปข.รำลึก

>> ร่องรอย ?

.......................................................................................

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็น การแบ่งขั้วมหาอำนาจออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายโลกเสรี และฝ่ายคอมมิวนิสต์ ในฝ่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำ ประเทศไทยก็ประกาศตัวโดยเปิดเผยว่าอยู่ในฝ่ายของโลกเสรีมาโดยตลอด ส่วนฝ่ายคอมมิวนิสต์มีแกนนำจาก ๒ ค่ายใหญ่ คือ คอมมิวนิสต์แนวปักกิ่ง และแนวมอสโค ซึ่งทั้งสองค่าย มีแนวทางในการสนับสนุนผู้ร่วมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เช่นเดียวกัน

อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ ได้แผ่ขยายเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดจีน โดยดำเนินยุทธวิธีสงครามกองโจรในทุกรูปแบบ รวมทั้งการแทรกซึม บ่อนทำลายเพื่อแบ่งแยก และยึดครองตามแนวยุทธศาสตร์ของคอมมิวนิสต์ ประเทศไทย ถือเป็นเป้าหมายในแนวยุทธศาสตร์นี้ ด้วย อิทธิพลของคอมมิวนิสต์จึงเริ่มแผ่ขยายผ่านประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป.ลาว ในปัจจุบัน) มุ่งเข้ายึดพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับประเทศลาว เป็นระยะทางยาวกว่า ๙๐๐ กม. และมีเพียงแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน

จากอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ที่แทรกซึมข้ามลำแม่น้ำโขง เข้าสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ขยายมากขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้รัฐบาลไทยเกิดแนวความคิดในการเฝ้าตรวจ และป้องกันการแทรกซึมตามแนวชายแดนไทย ด้านแม่น้ำโขงขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ๒๕๐๔ โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เสนอให้ทดลองใช้เรือระบายพล ลาดตระเวนในแม่น้ำโขง แต่หลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วเห็นว่า เรือระบายพลดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะใช้ในลำแม่น้ำโขง เพราะกระแสน้ำแรงมากทำให้โครงการนี้ยุติลง

หลังจาก วันเสียงปืนแตก เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ ฝ่ายเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ และการฝึก จากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศลาว และส่งผ่านแม่น้ำโขง เข้ามายังประเทศไทย โดยอาศัยปัจจัยเอื้ออำนวย ในด้านของลักษณะภูมิประเทศ และความสัมพันธ์ของประชาชน ที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งเป็นสิ่งเกื้อกูล

เพื่อสกัดกั้นการแทรกซึมทั้งด้านกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ ผ่านทางลำแม่น้ำโขง จึงได้มีการขอกำลังจากกองทัพเรือ มาปฏิบัติการในลำแม่น้ำโขง แต่เนื่องจากในขณะนั้นกองทัพเรือยังไม่พร้อม รัฐบาลจึงได้ส่งกำลังตำรวจน้ำเข้ามาปฏิบัติการแทน แต่ปรากฏว่าไม่บรรลุผลสำเร็จ

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐบาลได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แห่งคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมิกา ทำการศึกษาวิจัยหาระบบเฝ้าตรวจ และควบคุมชายแดนตามลำแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแทรกซึม จากนอกประเทศตามลำแม่น้ำโขง ผลการวิจัยได้ข้อยุติว่า จะต้องมีหน่วยเฉพาะกิจ มาปฏิบัติการป้องกันการแทรกซึมตามลำแม่น้ำโขง โดยขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับหน่วยกำลังทางบกในพื้นที่ ซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังจากได้ข้อยุติดังกล่าวแล้ว รัฐบาลจึงได้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนเรือมาลาดตระเวน และตรวจการณ์ในลำน้ำโขง ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ได้มอบเรือตรวจการณ์ RPC. มาให้จำนวน ๖ ลำ

กำเหนิดหน่วยเฝ้าตรวจชายแดน

เมื่อสหรัฐอเมริกามอบเรือตรวจการณ์จำนวน ๖ ลำ ให้กับรัฐบาลไทยแล้ว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จึงได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นที่จังหวัดนครพนม ใช้ชื่อว่าหน่วยเฝ้าตรวจชายแดน หรือชื่อย่อว่า นฝด. (คำสั่ง กอ.ปค.ลับมาก ที่ ๘๒/๒๕๑๑ ลง ๑๒ มิ.ย.๒๕๑๑) โดยใช้สถานที่ของตำรวจตระเวนชายแดน (ริมแม่น้ำโขงบริเวณสามแยกถนน ที่จะเลี้ยวไปอำเภอธาตุพนม) เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวมีกำลังประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ RPC จำนวน ๓ ลำ และกองทัพเรือได้จัดส่งกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนไปประจำการ เป็นชุด ๆ ชุดละ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการแทรกซึมตามลำแม่น้ำโขง ลักลอบส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามา และลักลอบส่งคนออกไปฝึกอบรมนอกประเทศ เพื่อส่งกลับเข้ามาปฏิบัติการในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และบ่อนทำลาย ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเป็นอย่างยิ่ง สภากลาโหม จึงมีมติให้กองทัพเรือรับผิดชอบในการปฏิบัติการในลำแม่น้ำโขง และรวมไปถึงแม่น้ำสายสำคัญอื่น ๆ ในประเทศด้วย โดยกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงคำสั่ง (ลับมาก ที่ ๔๓๐/๒๕๑๒ เรื่อง การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการตามลำน้ำ) ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ไปดำเนินการต่อไป สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือคือ ให้กองทัพเรือมีหน้าที่รับผิดชอบ
๑. ในการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง และลำน้ำอื่น ๆ ภายในประเทศ
๒. พิจารณาจัดหน่วยกำลังปฏิบัติการตามลำน้ำโขง และลำน้ำอื่น ๆ ภายในประเทศ
๓. พิจารณาจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อควบคุมการปฏิบัติการตามลำน้ำ ตามความเหมาะสม

หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง

งานที่มอบหมายให้กองทัพเรือปฏิบัติดังกล่าว เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามคอมมิวนิสต์ เป็นเป้าหมายสำคัญ ดังนั้น กองอำนวยการปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ (หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในปัจจุบัน) จึงได้ประสานกับกองทัพเรือให้จัดตั้ง "หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง"หรือ นปข. ขึ้น (คำสั่ง กอ.ปค.ลับมาก ที่ ๒๖/๒๕๑๓ ลง ๒๔ เม.ย.๒๕๑๓) ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ กอ.ปค.เขต ๓ (ทภ.๒ สน.), ศปก.ทบ. และ กอ.ปค. ตามลำดับ และให้ หน่วยเฝ้าตรวจชายแดน แปรสภาพเป็น หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม รวมทั้งให้หน่วยเรือต่าง ๆ ขึ้นการบังคับบัญชา ต่อ นปข. ตลอดจนให้กำหนดรายละเอียดของงานในหน้าที่รับผิดชอบของ นปข. ให้พร้อม
<<แรกเริ่มจัดตั้ง>>

เมื่อปรากฏภารกิจอันเด่นชัดเช่นนี้แล้ว กองทัพเรือจึงได้ จัดส่งเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ กอ.ปค. เพื่อก่อตั้ง หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดนี้ได้เดินทางมาถึง จังหวัดนครพนม เมื่อ ๑๗ ก.ค.๒๕๑๓ นับเป็นกำลังพลแรกเริ่มของ นปข. ประกอบด้วย นาวาเอก ดำรง เสขะนันท์ (ยศและตำแหน่ง และยศในขณะนั้น ) เป็น ผบ.นปข.คนแรก

การจัดตั้ง หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง ได้สำเร็จเสร็จเรียบร้อย และได้เริ่มปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๑๓ ในกาลต่อมา จึงได้ยึดถือเอาวันนี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย สืบต่อมาจนปัจจุบัน

<<=: สถานการณ์ภายหลังการจัดตั้งหน่วย :=>>

การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง ภายหลังการจัดตั้งหน่วย ในช่วง ปี ๒๕๑๓ - ๒๕๑๘ เป็นไปตามความมุ่งหมาย และจุดประสงค์ของ กอ.ปค.เป็นอย่างดี แต่หลังจากเดือน ส.ค.๒๕๑๘ เป็นต้นมา คอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะเหนือประเทศลาว และเปลี่ยนการปกครองของประเทศลาว ไปสู่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ก่อตั้งเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง มีความยุ่งยาก และมีภัยคุกคามเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก เนื่องจากไม่สามารถเดินเรือในลำแม่น้ำโขง ได้โดยเสรีและฝ่าย สปป.ลาว ได้วางกำลังไว้ตลอดแนวแม่น้ำโขง เป็นเหตุให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่าง นปข. กับ กองทัพประชาชนลาว ( ทปล.) ขึ้นหลายครั้ง ประกอบกับการที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (สควน.) สามารถยึดครองกัมพูชาได้ในปี ๒๕๒๒ ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ไทย -ลาว เสื่อมทรามลงไป

<<=: สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย :=>>

การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะหลัง ๆ เริ่มประสบผลสำเร็จสามารถหยุดการขยายอิทธิพลของ ผกค.ลงได้ สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลได้ใช้นโยบายทางการเมืองนำการทหาร (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๕๒๓ และ ๖๖/๒๕๒๕) เป็นการรุกทางยุทธศาสตร์การเมือง จนเป็นผลสำเร็จ สามารถสลายกองกำลังติดอาวุธของ ผกค. ลงได้เกือบหมดสิ้นสถานการณ์การก่อการร้ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยรุนแรง จึงเริ่มคลี่คลายลงเป็นอย่างมาก แต่จากการที่ สควน. ยังยึดครองประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว ได้เปลี่ยนไปเป็นประเทศในระบบคอมมิวนิสต์ จึงทำให้ยังคงมีความจำเป็น ที่จะต้องมีกำลังป้องกันและสกัดกั้นการแทรกซึมของ ผกค.ตามลำแม่น้ำโขงต่อไป
และ นปข. ก็ยังคงมีความจำเป็น ที่จะต้องเป็นหน่วยที่จะดำรงการปฏิบัติการเฝ้าตรวจ และระวังป้องกันชายแดนตลอดแนวแม่น้ำโขงต่อไป ทั้งนี้ ให้มีการปรับสายการบังคับบัญชา ของ นปข. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (คำสั่ง กอ.รมน.ภาค ๒/ทภ.๒ ลับมากที่ ๒๙/๒๕๒๙ ลง ๒๐ ม.ค.๒๙ )

โดยให้ นปข. ขึ้นการควบคุมทางยุทธการต่อ กอ.รมน.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีอยู่ ๒ หน่วย คือ กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๑ (รับผิดชอบอีสานเหนือ และ กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ รับผิดชอบอีสานใต้) โดยสรุปคือ
๑. นปข.เขต น.ค. ,เขต น.พ. และ บก.นปข. ขึ้นการควบคุมทางยุทธการต่อ กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๑ ส่วน นปข.เขต อ.บ. ขึ้นการควบคุมทางยุทธการต่อ กอ.รมน. ภาค ๒ สย.๒
๒. การปฏิบัติเป็นไปอย่างเดิม คือ มีภารกิจป้องกันและปราบปราม ผกค. เป็นหลัก

<<=:ปรับ นปข. เข้าสู่แผนป้องกันประเทศ :=>>

จากผลสำเร็จของการป้องกันชายแดนด้านริมแม่น้ำโขงซึ่ง นปข. สามารถปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจของ ทภ.๒ ได้ด้วยความเรียบร้อยและป็นอย่างดียิ่ง กอ.รมน. จึงได้ปรับภารกิจของ นปข. ให้เหมาะสมกับสภาพเป็นจริงของภัยคุกคาม และเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมอบโอนงานของ นปข. จากภารกิจในสายงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ มาเป็นหน่วยในสายงานป้องกันประเทศในปี งป.๓๒ บก.ทหารสูงสุด จึงได้สั่งการให้ปรับ นปข.เข้าอยู่ในแผนป้องกันประเทศ ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ ทบ. ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ เป็นต้นไป (คำสั่ง บก.ทหารสูงสุด ลับมาก ที่ ๔๗๐/๓๑ ลง ๒๑ ก.ย.๓๑) และ ทบ. ได้มอบ นปข.ให้ ทภ.๒ ซึ่งเป็นหน่วยกำลังที่รับผิดชอบในภูมิภาคนี้อีกต่อหนึ่ง สรุปสาระสำคัญคือ
๑. ให้ ทภ.๒ รับมอบ นปข. มาขึ้นการควบคุมทางยุทธการ ในแผนงานป้องกันประเทศ ปี งป.๓๒ เป็นต้นไป
๒. มอบภารกิจ ในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ให้เป็นภารกิจรอง เพื่อสนับสนุนงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ของ กอ.รมน. ต่อไปด้วย
๓. นปข. เป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรงต่อ ทร.

<<ขยายพื้นที่ปฏิบัติการขึ้นสู่ภาคเหนือ>>

จากผลการปฏิบัติงานของ นปข.ที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจ และเชื่อถือได้ ดังนั้น คณะกรรมการทหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงมีแนวความคิดที่จะให้ นปข. ขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปยังจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีแม่น้ำโขงเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกเป็นระยะทาง ๘๙ กม. ในการนี้ ทภ.๓ ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว ได้เห็นถึงความจำเป็น จึงได้เสนอเรื่องถึง ศปก.ทบ. ให้มีการจัดตั้ง นปข.เขต เชียงราย ขึ้น และ ศปก.ทบ. ได้เสนอให้ ทร.จัดตั้ง นปข.เขตเชียงราย โดยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๓๘ เป็นต้นมา

 

เป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

สถานการณ์ชายแดนด้านลำแม่น้ำโขง นับแต่การล่มสลาย ของผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ เข้าสู่ภาวะปกติสุขเป็นต้นมา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งตอนบนและตอนล่างมีความสงบเรียบร้อย และมั่นคงมากขึ้น บทบาทของ นปข. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันและสกัดกั้นการรุกล้ำอธิปไตย จากการแทรกแซงของ ฝ่ายตรงข้ามจึงลดลงไป แต่ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายในอยู่ต่อไป ประกอบกับในช่วงระหว่างปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ ประเทศไทยต้องประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง หลาย ๆ หน่วยงานต้องมีการปรับลดกำลังพลลง ซึ่งรวมทั้ง นปข. ด้วย ที่ต้องมีการปรับลดกำลังพลลง จากอัตราเต็มจำนวนหนึ่ง คงเหลือจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยได้เท่านั้น
และจากการที่รัฐบาล ได้มีนโยบายที่เน้นหนักไปในเรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แรงงานข้ามชาติ และการค้าหนีภาษี ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงภายในของประเทศที่ นปข.ดูแลอยู่แล้ว ในพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขง บทบาทของ นปข. จึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน และ โดยสอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือ นั่นก็คือบทบาทในเรื่องของการดูแล และ รักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขง มิให้มีการใช้แม่น้ำโขง เป็นเส้นทางในการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำมาซึ่งผลกระทบ ต่อความมั่นคงของประเทศตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยเหนือ จึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยจาก

หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง (นปข.)

เป็น

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)

ตั้งแต่ ๒๘ พ.ค.๒๕๔๗ เป็นต้นมา ทั้งนี้ ชื่อหน่วยใหม่ดังกล่าว นอกจากจะสะท้อนภาพภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยแล้ว ยังช่วยลดความหวาดระแวง และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งด้วย


" ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้ง สนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคง และป้องกันประเทศ "
 

ภาพลักษณ์ใหม่ ของ นรข.

บทบาทที่ปรับเปลี่ยน :หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จะดำเนินบทบาทในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขง ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติในการป้องกัน และปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สินค้าเถื่อน และการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกเหนือจากบทบาทในการป้องกันประเทศ การคุ้มครอง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบความเดือดร้อน จากสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง :จะเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในลำแม่น้ำโขง ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบความเดือดร้อน จากสาธารณภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการที่มีขีดจำกัดในด้านการช่วยเหลือประชาชน หรือ ตามที่ได้รับการร้องขอ สนับสนุน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขจัดความหวาดระแวงต่อกัน ด้วยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน รวมทั้ง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาพยาบาล แก่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง โดยไม่มีภารกิจทางทหารอื่นแอบแฝง

แนวทางการปฏิบัติตามภารกิจ

ปัจจุบันการปฏิบัติของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จะต้องปฏิบัติทั้งกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ในฐานะของหน่วยกำลังตามแผนป้องกันประเทศ และกิจในการป้องกัน และ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยหลักมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในการปฏิบัติกิจทั้ง ๒ ประการ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของบรรยากาศ ความเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อลดความระหวาดระแวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีต่อหน่วยเรือรักษาความสงบ เรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จึงได้กำหนดการปฏิบัติออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ

>> การปฏิบัติด้านการปกป้องอธิปไตยของชาติ
ด้วยการวางกำลังเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน ลาดตระเวนหาข่าว รายงาน และปกป้องอธิปไตย หากตรวจพบการรุกล้ำอธิปไตยในพื้นที่ เตรียมกำลังให้พร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุทันทีเมื่อมีเหตุวิกฤติ และจัดระเบียบพื้นทีชายแดน ด้วยการวางระบบการป้องกันพื้นที่ พัฒนาเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน จัดระเบียบเรือในลำแม่น้ำโขง และประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
>> การปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

- ปฏิบัติตามแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดต่าง ๆ ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๒, ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ และศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
 

 

---------------------------------------
อริล้ำมิรั้งรอ นรข.จะต่อตี

ใต้ร่มธงนาวี ปฐพีจักร่มเย็น
-----------------------------------------------------