Get Adobe Flash player

พล.ร.ต.พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผบ.นรข. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ลือชัย รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการที่ดิน ทร./รอง ผบ.ทร.

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการที่ดินทหารเรือ / รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ จำนวน ๒๒ นาย เดินทางมาตรวจที่ดินทหารเรือ ในพื้นที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มิถุนายน 2561 โดยมีแนวทางการตรวจตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่และการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และรับฟังการบรรยายสรุปจาก หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน ทร.ท (นรข.) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง บ้านกกต้อง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม