Get Adobe Flash player

ภารกิจ

 
"ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครอง
และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคง
และป้องกันประเทศ"