Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมา

HEAD 
 

"หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง" หรือ นรข.

เดิมชื่อ

"หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง" หรือ นปข.

 
   
ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒๐ พ.ย.๒๕๑๓ แรกเริ่มมีฐานะเป็น หน่วยงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ สนับสนุนงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
     
ต่อมาสถานการณ์การก่อการร้ายภายในประเทศได้ลดน้อยลง และภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ได้เปลี่ยนไปเป็นภัยคุกคามที่มาจากภายนอกประเทศ ดังนั้น ในวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๓๑ นปข. จึงได้รับการปรับให้เป็นหน่วยงานอยู่ในแผนป้องกันประเทศ มีฐานะเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ และมอบให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองทัพภาคที่ ๒ กองทัพบก
     
  ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ จังหวัดเชียงราย ซึ่งประสบปัญหาการลักลอบเข้าเมือง การค้ายาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยใช้แม่น้ำโขงเป็นช่องทางการลักลอบผ่านเข้า - ออก และลำเลียงผ่านเข้าสู่ประเทศมาโดยตลอด ได้ร้องขอไปยังกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ นปข.เข้ารับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขง ของจังหวัดเชียงราย เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ในวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๓๘ กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้ง นปข.เขตเชียงราย ขึ้น เพื่อสนับสนุนกองทัพบก ในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายในบริเวณลำแม่น้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมอบให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองทัพภาคที่ ๓ กองทัพบก
     
   

จากผลการประชุม ครม.ร่วมไทย - ลาว ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว และ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อ ๒๐ - ๒๑ มี.ค.๔๗ ด้านความมั่นคง โดยฝ่ายไทยจะปรับบทบาทและเปลี่ยนชื่อ นปข. โดยจะให้ดูแลป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจหลัก และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นภารกิจลำดับต่อมา ดังนั้น  กห.ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อจาก

"หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง" คำย่อ "นปข."

เป็น

"หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง" คำย่อ "นรข."

เมื่อ ๒๘ พ.ค.๒๕๔๗

โดยมีภารกิจและบทบาทในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหลัก โดยมุ่งเน้น และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยหลักมนุษยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน